1. Allmänt

  Dessa allmänna villkor trädde i kraft från och med mars 2023 och ersätter därmed tidigare publicerade försäljningsvillkor från Jicon Works. Jicon Works förbehåller sig rätten att utan föregående avisering uppdatera dessa allmänna villkor, priser och övrig information som publiceras på företagets webbplats. Dessa allmänna villkor är tillämpliga vid köp av produkter via Jicon Works webbplats mellan Jicon Works AB, org.nr 556785-4285, med adress Gamla Kungsbackavägen 15, 431 61 Mölndal ("Jicon Works") och företagskund ("Kunden"). Dessa allmänna villkor utgör en integrerad del av det avtal som upprättas mellan Kunden och Jicon Works vid köp av produkter ("Avtalet").

  Genom att genomföra ett köp på Jicon Works webbplats accepterar Kunden dessa allmänna villkor.

 2. Priser, avgifter och fakturering

  Produkterna som presenteras på Jicon Works webbplats utgör företagets ordinarie sortiment och priser anges i svenska kronor, exklusive moms och fraktkostnader. Priserna uppdateras i realtid och Kunden är skyldig att betala det pris och eventuella avgifter som gäller vid beställningstidpunkten eller som uttryckligen framgår av Avtalet.

  Om Kunden är ett börsnoterat företag, en statlig myndighet, kommun eller landsting, ska betalning ske i efterskott mot faktura med en betalningstid om 30 dagar från fakturadatumet. För övriga kunder ska betalning ske efter genomförd godkänd kreditprövning, mot faktura som förfaller till betalning 30 dagar från fakturadatumet. Vid ej godkänd kreditprövning ska betalning ske genom förskottsbetalning och Jicon Works förbehåller sig rätten att neka sådan försäljning fram till dess att förskottsbetalning skett.

  Vid försenad betalning är Kund skyldig att erlägga dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635), vilket kompletteras med en lagreglerad påminnelseavgift samt, vid behov, inkassoavgift. Om Kund inte har betalat i tid, har Jicon Works rätt att hålla tillbaka leverans eller en del av leveransen efter att ha underrättat Kunden skriftligen om detta. Om Kund är i dröjsmål med betalningen i mer än 60 dagar efter det att Jicon Works har uppmanat Kund att betala, har Jicon Works rätt att häva hela eller delar av Avtalet avseende vid tidpunkten beställda men inte levererade produkter efter att ha underrättat Kunden skriftligen om detta. Produkterna förblir Jicon Works egendom tills full betalning har erlagts. Dessutom kommer Kund att debiteras en avgift på 300 kr exklusive moms för paket som inte har hämtats ut.

 3. Fraktkostnad
  Om det inte finns något annat avtalat, tillämpas följande vid leverans:
  1. Lagerlagd Produkt eller Artikelförd Produkt:
   Vid normal leverans av lagerförda produkter eller artiklar debiteras den av Jicon Works fastställda fraktavgiften som gäller vid frakttillfället.

  2. Anskaffningsprodukt eller Skrymmande material:
   Vid leverans av anskaffningsprodukter eller skrymmande material debiteras den faktiska fraktkostnaden. Detta säkerställer en rättvis och transparent kostnadsstruktur för dessa särskilda typer av leveranser.

 4. Leverans och leveransförsening

  Varan levereras av en extern transportör, eller en extern budfirma som anlitas av Jicon Works, eller genom Jicon Works egna turbilar. Risken för varan övergår på Kund när varan lämnas över till den externa transportören. Om inte annat har överenskommits, levereras varan till Kundens angivna leveransadress. Om Kundens leveransadress är en postbox eller om leverans direkt till Kundens adress inte är möjlig, levereras varan istället till närmaste postutlämning. Leveransdagen är den dag då varan har levererats antingen till Kundens adress eller till postutlämningen. Vid försenad leverans med mer än 30 dagar kan Kunden häva köpet genom att meddela Jicon Works skriftligt, om förseningen har orsakats av Jicon Works. Jicon Works kan inte hållas ansvarig för förseningar som har orsakats av Kunden eller transportören.

 5. Returrätt

  Returrätt innebär Kunden har rätt att returnera en produkt från Jicon Works ordinarie sortiment utan fel i produkten. För att utöva returrätten ska Kunden uppfylla följande villkor:

  När returförfrågan godkänts av Jicon Works, erhåller Kunden ett returnummer som produkten ska märkas med och returneras i originalförpackningen med alla tillbehör inom fem arbetsdagar från det att godkännandet erhölls. Kunden står för kostnaderna för returfrakt och eventuella returavgifter. Om produkten godkänns för retur av Jicon Works sker en kreditering till det lägsta av dagspris och fakturerat pris. Ofullständiga eller felaktiga returer återsänds till Kunden på Kundens bekostnad. Risken för returnerade produkter övergår till Jicon Works när produkterna mottagits av Jicon Works.

  1. Kunden ska informera Jicon Works inom tio arbetsdagar från Leveransdagen om sin önskan att returnera produkten;

  2. Produkten ska returneras i obruten originalförpackning, väl förpackad i ytteremballage och i oanvänt skick med samtliga komponenter, tillbehör och fri från smuts, märkning och skador; och

  3. Jicon Works ska godkänna returen.

 6. Ansvar för fel och reklamation

  En produkt betraktas som felaktig om den inte överensstämmer med de egenskaper som anges på Jicon Works webbplats eller i annan skriftlig information från Jicon Works om produkten. Det ska dock noteras att produkten inte anses vara felaktig om avvikelserna inte påverkar varans avsedda användning eller bara utgör en liten olägenhet för Kunden.

  Kunden ansvarar för att vid mottagandet av produkterna kontrollera att produkterna inte är felaktiga. Om fel i produkten upptäcks vid leverans ska Kunden omedelbart reklamera felet till Jicon Works, dock senast 10 dagar från leveransdagen. Om Jicon Works godkänner felet kommer Kunden att få ett ärendenummer som ska användas för att märka varan och varan ska returneras i enlighet med de krav som specificerats i punkt 5 ovan.

  Om fel i produkten upptäcks vid ett senare tillfälle, ska reklamation göras senast 10 arbetsdagar efter det att felet upptäcktes, eller när det borde ha upptäckts, dock senast 12 månader efter leveransdagen. Kunden har inte rätt att göra felpåföljd gällande om reklamation inte har gjorts inom angiven tid.

  Om det rör sig om en saknad produkt i leveransen eller annan brist i typ eller mängd ska reklamation göras till Jicon Works senast inom 5 arbetsdagar från leveransdagen. Ofullständig eller felaktig reklamation kommer att skickas tillbaka till Kunden på dennes egna bekostnad. Eventuella transportskador som orsakats av bristfällig emballering vid Kundens retur debiteras Kunden.

  Om produkten godkänns för reklamation av Jicon Works när den mottas ansvarar Jicon Works för felet i enlighet med tillverkarens felansvar. Jicon Works åtar sig att åtgärda felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen, enligt eget val och med ovan nämnda begränsningar. Jicon Works ansvar för fel i produkten är begränsat till vad som anges ovan, och Kunden har inte rätt att rikta några andra anspråk mot Jicon Works på grund av felet.

 7. Kontakt

  Vid alla ärenden som rör leverans, returförfrågningar, reklamationer, garantier och liknande, bör Kunden kontakta Jicon Works antingen via telefon eller e-post. Kontaktuppgifterna finns tillgängliga på webbplatsen. För att underlätta hanteringen av ärendet, bör Kund ange både ordernummer och fakturanummer i all korrespondens samt eventuella orsaker till reklamationen.

 8. Dokumentation och installation

  Vid leverans av produkt ingår vanligtvis användardokumentation i form av handböcker eller andra instruktioner. Denna dokumentation är tillgänglig på svenska eller engelska. Om inget annat har avtalats, är det Kundens ansvar att själv utföra och ta ansvar för installationen av de beställda produkterna.

 9. Exportbegränsning

  En del av produkterna i B2B IT-PARTNERS sortiment kan omfattas av begränsningar i rätten att vidareexportera dem. Det är Kundens ansvar att hålla sig uppdaterad om och följa de gällande exportreglerna vid varje given tidpunkt. Kunden är skyldig att hålla Jicon Works skadeslös vid eventuella överträdelser av denna punkt 9.

 10. Force majeure

  Om en part hindras från att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständigheter som parten inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, brand, förändringar i myndighetsbestämmelser, myndighetsåtgärder samt fel eller förseningar i tjänster och produkter från underleverantörer på grund av de nämnda omständigheterna, ska detta utgöra en befrielsegrund som medför att prestationen skjuts upp och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Detta innebär att parten inte kan hållas ansvarig för förseningar eller utebliven prestation på grund av ovannämnda omständigheter som ligger utanför dess kontroll.

 11. Personuppgifter

  Jicon Works kommer att behandla personuppgifter om Kundens kontaktpersoner i samband med Kundens beställningar av produkter. Som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Kund lämnar till Jicon Works, är syftet med att spara uppgifterna att fullgöra åtaganden gentemot Kund samt att använda uppgifterna i marknadsföringssyfte. Kunden ska informera sina kontaktpersoner om Jicon Works behandling av deras personuppgifter och inhämta deras samtycke till behandlingen.

 12. Ansvarsbegränsning

  Jicon Works ansvar gentemot Kunden för sak- och personskador orsakade av levererade produkter ska per skadetillfälle vara begränsat till fem prisbasbelopp; och per kalenderår tio prisbasbelopp. Med prisbasbelopp avses det vid tillfället för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För övriga skador ska följande gälla

  • Jicon Works ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador såsom, men inte begränsat till, utebliven vinst, produktionsbortfall, minskad försäljning eller intäkter, hinder för att fullgöra åtaganden gentemot tredje man, eller minskad nytta av avtalet. Jicon Works ansvarar inte heller för förlust eller skada orsakad av omöjlighet eller svårigheter att använda produkterna eller information eller för förlust av data.

  • Jicon Works skadeståndsansvar för skada, förlust, och skadeslöshetsförbindelse eller belopp som annars måste erläggas till kund som orsakats av eller i anslutning till Jicon Works utförande av sina åtaganden, eller sådan underlåtenhet, oavsett om det orsakats under detta avtal eller på utomkontraktuell grund, är begränsat till kontraktsvärdet för den beställda produkt som gav upphov till anspråket.

 13. Överlåtelse av Avtalet

  Jicon Works har rätt att överlåta rätten att ta emot betalning enligt Avtalet utan Kundens samtycke. Förutom detta är det inte tillåtet att överföra Avtalet eller dess rättigheter och skyldigheter utan den andra partens godkännande.

 14. Ogiltighet

  Om någon bestämmelse i Avtalet eller del därav skulle befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska en skälig jämkning i Avtalet göras, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte eller prestation enligt Avtalet.

 15. Ändringar och tillägg

  Alla ändringar och tillägg till detta Avtal måste vara skriftliga och undertecknas av båda parter. Ingen part kan åberopa ändringar eller tillägg till detta Avtal mot den andra parten om inte båda parterna skriftligen har godkänt sådana ändringar eller tillägg.

 16. Tillämplig lag och tvistelösning

  Avtalet är underkastat svensk lagstiftning. Eventuell tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska uteslutande avgöras av Stockholms tingsrätt som första instans.